Regulamin określa warunki wypożyczania sprzętu wodnego w obiekcie Bogdanka Park.

 

1. Wypożyczalnia ośrodka Bogdanka Park udostępnia i wypożycza sprzęt wodny typu kajaki, rowery wodne, deski SUP.

2. Klient dokonujący rezerwacji domku oświadcza, że akceptuje regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego. Równocześnie jest osobą odpowiedzialną za wszystkie osoby przebywające z nim w domku, korzystające ze sprzętu. Ośrodek Bogdanka Park wypożycza sprzęt wodny na odpowiedzialność i ryzyko osób wypożyczających/ korzystających ze sprzętu.

Kajaki i rowery wodne są maks. 2-osobowe!

3. Aby wypożyczyć́ sprzęt przez osoby nieprzebywające na terenie ośrodka, należy okazać́ dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

5. Wypożyczający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania sportu i turystyki na jeziorze.

6. Wypożyczający jest zobowiązany do zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów.

7. Wypożyczający jest zobowiązany do opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania.

8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.

9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.

10. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego w ramach pobytu w ośrodku Bogdanka Park nie mogą blokować możliwości korzystania ze sprzętu pozostałym gościom ośrodka lub osobom wypożyczającym sprzęt.

11. Osoby nieletnie muszą płynąć zabezpieczone w kamizelki asekuracyjne, tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników podczas korzystania ze sprzętu, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób .

13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających ze sprzętu.

14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

15. Zwrot sprzętu pływającego następuje w danym dniu, najpóźniej o godz 20.00. Wcześniejsze lub późniejsze niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia korzystania ze sprzętów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.

16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.

17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.

18. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

19. Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego ubezpieczają się na ten czas we własnym zakresie.

20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.