Regulamin określa warunki wynajmu domków wypoczynkowych w obiekcie Bogdanka Park.

 

Obiekt – domki wypoczynkowe oraz przylegająca infrastruktura Bogdanka Park w miejscowości Trzebin 40, 78-630 Trzebin.

Klient – osoba, która dokonuje rezerwacji noclegu.

e-Recepcja – pomieszczenie z kioskiem/automatem, który rozlicza płatności oraz wydaje karty, która pełnią rolę klucza do zamków elektronicznych w domkach.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. System rezerwacji noclegów dostępny pod adresem internetowym www.bogdankapark.pl prowadzony jest przez firmę Bogdanka Park Bogdan Nowicki z siedzibą w: Trzebin 37, 78-630 Człopa. Tel. +48 698 080 006, e-mail: kontakt@bogdankapark.pl
 2. Klienci przebywający w domkach wypoczynkowych na terenie obiektu Bogdanka Park, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 3. Bogdanka Park Bogdan Nowicki zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego zarezerwowanego domku, oferując inny domek o zbliżonym standardzie.
 4. Cena usług świadczonych przez obiekt nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają wynajmujący na własną odpowiedzialność. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku) obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Bogdanka Park Bogdan Nowicki nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 6. Bogdanka Park Bogdan Nowicki zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez klientów, którzy w rażący sposób łamią ustalony regulamin. Dotyczy to w szczególności osób zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym gościom obiektu.
 7. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni karą pieniężną.
 8. Imprezy, spotkania zorganizowane należy przez dokonaniem rezerwacji uzgodnić z właścicielem/pracownikiem obiektu. Wieczory kawalerskie i panieńskie nie są możliwe.
 9. Ośrodek jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie.

 

§ 2. Rezerwacja

 1. Rezerwacji domku można dokonać:
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji i wpłaty na konto, umowę najmu uważa się za zawartą.
 3. Uzgodnioną rezerwację wstępną, należy potwierdzić wpłacając na podane konto zaliczkę 50% wartości ceny za pobyt w terminie wskazanym na rezerwacji (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 4. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Bogdanka Park Bogdan Nowicki, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Należność pozostałej wartości pobytu jest płatna z góry, z chwilą przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zaliczki). Dodatkowo mogą być naliczane opłaty za zużycie prądu i wody po przekroczeniu wartości zużycia wliczonej w cenę pobytu.

 

§ 3. Zameldowanie

 1. W dniu przyjazdu należy zameldować się w e-recepcji lub w biurze.
 2. Biuro Bogdanka Park znajdujące się na terenie Ośrodka jest czynne w godzinach 10:00 – 18:00. W pozostałych godzinach kontakt telefoniczny.
 3. Obiekt pobiera kaucję zwrotną w wysokości 200 złotych podczas zameldowania. Kaucja jest zwracana klientowi po odbiorze domku w dniu wyjazdu, jeśli nie ma podstaw do zatrzymania/potrącenia kaucji, np. zgubione karty, zniszczenia, pozostawione śmieci.
 4. Meldunek przez kiosk/automat dokonywany jest bez obecności personelu obiektu. Po wpisaniu otrzymanego na e-mail kodu rezerwacji należy dokonać rozliczenia płatności. Automat po poprawnym rozliczeniu wydaje kartę magnetyczną – klucz do domku.
 5. Rozliczenie za pobyt w e-recepcji jest możliwy tylko kartą płatniczą. Rozliczenia w gotówce można dokonać w biurze.
 6. Doba w obiekcie trwa od 16:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu. Wcześniejszy przyjazd lub wydłużony wyjazd należy uzgodnić z pracownikiem obiektu telefonicznie lub poprzez e-mail.
 7. Do korzystania z domków wypoczynkowych uprawnione są osoby zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 8. Klient nie może bez zgody właściciela obiektu użyczać wynajmowanego przez siebie domku osobom niezameldowanym.
 9. Liczba osób zamieszkujących w domku nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby klient zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie w wysokości dwukrotności dobowej ceny noclegu.
 10. W przypadku późniejszego przyjazdu i/lub wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność za nocleg nie podlega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku zgubienia karty w E-recepcji po wpisaniu kodu do wejścia bez znaku #, należy kliknąć ZGUBIONA KARTA. Wygeneruje się nowa karta. Poprzednie karty będą nieaktywne.

 

§ 4. Wymeldowanie

 1. Karty magnetyczne – klucze należy zwrócić do kiosku/automatu w dniu wyjazdu zgodnie z instrukcją na ekranie kiosku.
 2. Domki są odbierane przed wyjazdem przez pracownika. Należy dzień wcześniej zgłosić w biurze chęć wyjazdu przed godziną 11:00 w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 3. Przed wyjazdem należy pozostawić domek w takim stanie, w jakim został udostępniony – czysty, umyte naczynia, bez śmieci.
 4. Śmieci należy wyrzucić do odpowiednich pojemników z poszanowaniem zasad segregacji śmieci przy bramie głównej.
 5. Nie dostosowanie się do powyższych punktów 3. i 4. regulaminu skutkuje zapłatą rekompensaty 150 złotych potrąconej z kaucji tytułem dodatkowego sprzątania domku wypoczynkowego.
 6. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez klienta nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

 

§ 5. Zasady korzystania

 1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 8:00.
 2. W domkach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli.
 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty magnetycznej – klucza do domku, klient winien natychmiast zgłosić ten fakt w biurze. Opłata za wydanie nowej karty wynosi 50 zł.
 4. Cena noclegu nie obejmuje:
  • Opłaty za parking
  • korzystania z Sauny,
  • korzystania z balii/jacuzzi ogrodowego,
  • wyżywienia,
  • kompletu ręczników
  • pobytu psa
  • wypożyczenia sprzętu sportowego
  • opłaty za media tzn. energię elektryczną i wodę

§ 6. Dzieci

 1. Na terenie całego obiektu a w szczególności na placu zabaw za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie podczas całego pobytu.
 2. Odpowiedzialność za skutki działań dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie.

 

§ 7. Pobyt ze zwierzętami

 1. Na terenie obiektu mogą przebywać jedynie psy małych ras (tj. do 40 cm).
 2. Klient musi poinformować obiekt o pobycie ze zwierzęciem przed przyjazdem.
 3. Opłata za pobyt psa rozliczana jest podczas zameldowania.
 4. Zwierzęta nie powinno być pozostawione samo w domku oraz na terenie obiektu, w szczególności jeśli zakłóca spokój innych gości.
 5. Obiekt nie przyjmuje psów ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych w stosunku do innych psów oraz ludzi.
 6. Właściciel psa jest odpowiedzialny za niezakłócanie spokoju gościom.
 7. Na terenie obiektu psy należy prowadzić na smyczy.
 8. Zabronione jest przebywanie psów na terenie placu zabaw.
 9. Psy należy wyprowadzać poza teren obiektu. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu.
 10. W przypadku zabrudzenia lub zniszczenia mebli, mebli tapicerowanych, pościeli, pokoju oraz wyrządzenia wszelkich szkód i zadrapań należy ten fakt zgłosić w biurze. Właściciel psa będzie zobowiązany do zrekompensowania szkody jaką poniósł w wyniku spowodowanych zniszczeń tzn. kosztów ich usunięcia.
 11. Za niepoinformowanie obiektu o posiadaniu zwierząt w domku, może zostać nałożona kara, zgodnie z cennikiem w biurze obiektu.

 

§ 8. Parking

 

 1. Parking na terenie obiektu jest płatny.

 

§ 9. Palenie tytoniu i ogniska

 1. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, cygar itp. w domkach.
 2. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz domków np. taras, altany grillowe, alejki.
 3. Zakaz smażenia ryb w domkach.
 4. Zakaz grillowania przy domkach.
 5. W przypadku złamania zakazu palenia/smażenia/grillowania właściciel obiektu może obciążyć klienta karą umowną w wysokości 1000 złotych za złamanie zakazu.
 6. Rozpalanie grilla i ogniska możliwe jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do grillowania i ogniska – przy altanach grillowych.

 

§ 10. Postanowienia dodatkowe

 1. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w domkach, pomieszczeniach obiektu i samochodzie obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 3. W celu uniknięcia wysokich opłat za energię elektryczną prosimy o zamykanie okien i drzwi w czasie korzystania z klimatyzacji.
 4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń w domku w dniu przyjazdu lub podczas pobytu, należy zawiadomić pracownika obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia klient proszony jest o poinformowanie pracownika obiektu, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 6. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zabrania się:  
  • używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych;
  • wnoszenia do domku letniskowego łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu;
  • rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym – czyli przy altanach biesiadnych;
  • używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka);
  • używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej;
  • jeżdżenia quadami na terenie ośrodka;
  • używania własnych urządzeń elektrycznych bez zgody właściciela.

§ 11. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące uchybień w jakości świadczonych usług powinny być przekazane pracownikowi obiektu na piśmie lub wysłane na adres e-mail: kontakt@bogdankapark.pl 
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień, jednakże nie później niż w terminie 5 dni po zakończeniu pobytu, do którego odnosi się reklamacja.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Dokonując rezerwacji wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 2. Meldując się w obiekcie klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2022r.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych.

 

Ważne informacje:

 1. Biuro Bogdanka Park znajdujące się na terenie Ośrodka jest czynne w godzinach 10:00 – 18:00.
 2. Sauna fińska jest czynna w wyznaczonych godzinach. Szczegóły telefonicznie oraz w biurze na terenie obiektu.
 3. Imprezy, spotkania zorganizowane należy przez dokonaniem rezerwacji uzgodnić z właścicielem/pracownikiem obiektu.
 4. Wieczory kawalerskie i panieńskie nie są możliwe.
 5. Cena pobytu nie ozawiera opłaty za media (energia elektryczna i woda) oraz wyżywienie. Śniadania i obiady można zamówić w formie cateringu za dodatkową opłatą.
×